Smart Cuisine Diwali

Naczynia Smart Cuisine Diwali znajduj? wiele zastosowa?, aby u?atwi? codzienne przygotowanie posi?ków. Proste i uniwersalne naczynia s?u?? do podawania zarówno sa?atek, jak i do pieczenia i zapiekania da? do 250°C. W kolekcji Diwali s? naczynia o czterech obj?to?ciach do ró?nych zastosowa?. Ponadczasowy i ergonomiczny design kolekcji wyra?a si? w ?atwo?ci trzymania naczy? w r?kach. Mo?na bezpiecznie przenie?? gor?ce i pachn?ce danie z pieca prosto na stó?. Naczynia wchodz? jedno w drugie. Mo?na my? w zmywarce.