Zélie

Kolekcja Zelie spe?ni wszelkie oczekiwania o ka?dej porze i przy okazji serwowanie wszelkich da?. Sprawdzi si? zarówno na co dzie?, jak na wielkie okazje. Dzi?ki ponadczasowemu i funkcjonalnemu wzornictwu Zelie mo?na ?atwo dopasowa? do ró?nych kolorów. Kolekcja wykonana z hartowanego bia?ego szk?a opalowego jest idealna do codziennego u?ytku dzi?ki du?ej odporno?ci na uderzenia, mo?liwo?ci uk?adania w stosy oraz odporno?ci na dzia?anie mikrofali i zmywarek. W kolekcji Zelie jest wszystko, czego potrzebujesz na stó?: szeroka gama talerzy, salaterek i misek dost?pnych równie? w wersji z czarnego szk?a.