Keep’N Box

Keep’n box to trwa?e pojemniki, które zast?pi? jednorazowe pude?ka z plastiku. Pojemniki s? doskona?e do przechowywania ?ywno?ci w ch?odzie, w lodówce, a nawet w zamra?arce. Mo?na ich u?ywa? w kuchence mikrofalowej. Kolekcja Keep’n Box jest bardzo praktyczna i przeznaczona co codziennego u?ytkowania. Poszczególne elementy mo?na wk?ada? jeden w drugi, co oznacza, ?e zajmuj? mniej miejsca. Zamkni?te pojemniki s? hermetyczne, wi?c utrzymuj? ?wie?o?? jedzenia. Do wyboru s? pojemniki kwadratowe, prostok?tne i okr?g?e. Pojemniki spe?ni? ró?ne potrzeby, poniewa? wyst?puj? a? w dziewi?ciu ró?nych pojemno?ciach. Gam? Keep’n box uzupe?niaj? jeszcze: dzbanek, s?ój, pojemnik na w?dlin? oraz miski.