Pure Jar

Pure Jar to gama praktycznych, a zarazem estetycznych s?oików. Pure Jar to gama praktycznych, a zarazem estetycznych s?oików. Mo?na w nich przechowywa? m?k?, ry?, cukier, makaron, bakalie… Wszystko zale?y od potrzeb. W ca?ej kolekcji jest siedem ró?nych naczy?. Praktyczne s?oje s? przejrzyste, wi?c wida? ich zawarto?? i pozosta?? ilo??. Kolekcja Pure Jar jest te? zró?nicowana ze wzgl?du na ró?ne pokrywki: z drewna, z korka, ze szk?a, club i vintage.