Storing Box

Kolekcja Storing Box sk?ada si? ze s?oiczków o pojemno?ci 180 ml, 310 ml i 420 ml. S?oiczki s? trwa?e i praktyczne. Mo?na jest w?o?y? jeden w drugi. Ustawione na pó?ce przyci?gaj? wzrok. Ze wzgl?du na niewielkie rozmiary sprawdz? si? jako pojemniczki na przyprawy i inne produkty. Dzi?ki pokrywce zawarto?? jest zabezpieczona przed czynnikami zewn?trznymi. S?oiki Storing Box s? wykonane wy??cznie ze szk?a i korka, wi?c przekonaj? do siebie wszystkich, którym zale?y na wyeliminowaniu plastiku i poszanowaniu przyrody.