Carafe

W kolekcji Jugs & Pitchers s? zró?nicowane formy i du?e pojemno?ci do szerokiej gamy napojów od koktajli i soków owocowych po wina i wody aromatyzowane. Gama przyczynia si? do zachowania zrównowa?onego rozwoju, poniewa? zast?puje butelki jednorazowe. Kolekcja Jugs & Pitchers sk?ada si? z ró?nych elementów, takich jak karafki i dzbanki bez pokrywki albo z pokrywk? z korka lub ze szk?a. Karafki wyró?niaj? si? tak?e stron? funkcjonaln? i praktyczn?. Dzbanki mieszcz? si? w drzwiczkach lodówki, wi?c napoje mog? by? przechowywane i sch?adzane.