Essential

Prosta i minimalistyczna kolekcja Essentials jest idealnym rozwi?zaniem dla rodzin. Dla ma?ych i du?ych znajd? si? wysokie szklanki w dwóch rozmiarach: 380 ml i 300 ml. Mo?na w nich podawa? ró?ne napoje, takie jak soki owocowe, wod? czy mro?on? herbat? do wszystkich posi?ków w ci?gu dnia. Praktycznym aspektem jest mo?liwo?? mycia w zmywarce. Szklanki mo?na ustawia? pi?trowo, wi?c nie zajmuj? du?o miejsca w szafce.