Versailles

Kolekcja Versailles pi?knie si? prezentuje zarówno na stole codziennym, jak i podczas uroczysto?ci rodzinnych. S? w niej kieliszki i szklanki w kilku formach i pojemno?ciach, wi?c mo?na je dopasowywa? do ró?nych alkoholi: win, koniaków czy piwa. Kieliszki doskonale uzupe?niaj? si? z wysokimi szklankami 370 ml i niskimi 350 ml. Atutem praktycznym jest mo?liwo?? mycia w zmywarce.